Polityka Prywatności

Jako portal ślubny wesele.stargard.pl  sza­nu­je­my pry­wat­ność je­go użyt­kow­ni­ków . Po­ni­żej przed­sta­wia­my in­for­ma­cje w ja­ki spo­sób gro­ma­dzi­my, prze­twa­rza­my i dba­my Państwa dane osobowe.

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa jako naszych klientów, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Aga Band Zespól Muzyczny Andrzej Krenca   ul. Słowackiego 8a/2, 73-110 Stargard, NIP:854 190 1641, REGON: 361 206 934.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: adres email lub pocztą. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług. Użytkownik może przekazać Administratorowi również inne dane, w tym imię, nazwisko i płeć.
 4. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w przypadku:
  • zakładania, aktualizowania i dodawania informacji
  • korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu,
  • przekazywania i zamieszczenia informacji w ramach Serwisu,
  • wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

5. Da­ne bę­dą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su wy­ga­śnię­cia umo­wy z tym za­strze­że­niem, że cza­sa­mi, da­ne te mo­gą być prze­twa­rza­ne rów­nież po wy­ga­śnię­ciu umo­wy, jed­nak wy­łącz­nie je­że­li jest to do­zwo­lo­ne lub wy­ma­ga­ne w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa np. prze­twa­rza­nie w ce­lach sta­ty­stycz­nych, roz­li­cze­nio­wych.

6. Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską)

 1. W Serwisie są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
  • Dla osób prywatnych: Imię, nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; Wizerunek
  • Dla oferujących usługi osób fizycznych lub działalności gospodarczych:
  • Imię, nazwisko; Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej; Nip; Telefon; Wizerunek
  • Podawanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku użytkowników oraz firm reklamujących się na łamach serwisów należących do PKFW.
 2. Cookies: serwis korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia Serwisu lub zamknięcia przeglądarki) oraz “stałych” (zapisywanych na komputerze Użytkownika na określony czas).